Thông báo về việc sử dụng Ebooks của NXB Cengage

  • 05/04/2018
  • 1

Hiện nay, TTTT-TV đã bổ sung thêm tài liệu: Ebooks của NXB Cengage. Để có thể truy cập vào tài liệu Ebooks
Cengage này, độc giả vui lòng Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập đã được cấp. Sau đó vào mục  Ebooks và

 chọn mục Ebooks Cengage.

Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sử dụng Tài liệu Online, độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp ở Trung tâm thông

 tin Thư viện hoặc gửi email đến địa chỉ irc.hucfl@gmail.com để được giải đáp.

Xin trân trọng cám ơn.