BAN GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc: ThS. Trần Nguyễn Thị Diệu Tín

ĐTCQ: 054.3 828 435 - DĐ: 0986 527 304

Email:dieutin.thuvien@gmail.com

 

CÁC TỔ CÔNG TÁC

Tổ Dịch vụ thông tin

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Đoan Huy

ĐTCQ: 054.3 828 435 - DĐ: 0905 180 68

Email:doanhuy81@gmail.com


Tổ Tài nguyên thông tin

Tổ trưởng : Trần Thị Thúy

ĐTCQ: 054.3 828 435 - DĐ: 0984 474 454

Email:thuytran4484@gmail.com